Bildirilerim

Bildirilerim

# ULUSAL VE ULUSLARARASI BİLDİRİLERİM, KONUŞMALARIM

 • (1988). “Çukurova Ağızlarındaki Arkaik Kelimeler”. (Haz.) Dulkadir H. II. Mersin Millî Eğitim ve Kültür Sempozyumu Bildirileri (s.17-22). Mersin: Mersin Halk Eğitim Merkezi.
 • (1989). “Saltuk-nâme’deki Ad Verme Hadiseleri". III. Millî Halk Edebiyatı ve Folklor Kongresi. Konya.
 • (1992). “Ebülhayr-ı Rumî’nin Saltuk-nâmesi" Türk-Sovyet Kolokyumu, 2-5 Ağustos 1992, Bişkek.
 • (1993). “+lA- Ekinin Çatı Ekleriyle Kullanılışı Konusundaki Görüşler ve Ekin Yabancı Kaynaklı Kelimelere Getirilişi Üzerine”, Türk Gramerinin Sorunları Toplantısı, Türk Dil Kurumu, (s.92-105), Ankara.
 • (1993). “Üzerlik”, II. Uluslararası Karacaoğlan ve Halk Kültürü Sempozyumu Bildirileri (s.247-260), Adana.
 • (1996). “Şor Türkçesinin Söz Varlığı Üzerine Gözlemler”. Marmara Üniversitesi Türkiyat Uygulama ve Araştırma Merkezi Uluslar Arası Sibirya Semineri (s. 69-81), İstanbul.
 • (1996). “Şor Türkçesinin Söz Varlığındaki Birleşik Kelimeler”, Türk Dil Kurumu III. Uluslar Arası Türk Dili Kurultayı, (s.67-76), Ankara.
 • (1997). “Şor Türkçesinin Söz Varlığındaki Rusça Ödünçlemeler ve Alıntılar Üzerine”, İ.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, IX. Millî Türkoloji Kongresi, İstanbul.
 • (1997). “Akhisar’daki Karaca Ahmet Türbesi ve Bu Türbe ile İlgili İnançlar”, V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Bildirileri, (s. 19-27), Ankara.
 • (1998). “Sarı Saltuk’un Türbe ve Makamları Üzerine”. Uluslararası Türk Dünyası Eren ve Evliyaları Kongresi, Ankara.
 • (1998). “Türkiye Türkçesinde Ünlemler”, Türk Gramerinin Sorunları Toplantısı II, (475-491), Ankara: Türk Dil Kurumu.
 • (1998). “Yüksek Öğretimde Türkçenin Öğretimi”. Türkçenin Öğretimi Sempozyumu, (7-14), Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi TÖMER.
 • (1998). "Dede Korkut Kitabında Geçen Bir Cümle Türü Üzerine", II. Milletler Arası Dede Korkut Kollokyumu, 22-28 Aralık 1998, Azerbaycan İlimler Akademisi ve İ.Ü. Türkiyat Enstitüsü, Bakû, Azerbaycan. Bildirinin tam metni yayımlanmıştır: Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1998/I, TDK yayını, Ankara, 2004, s. 1-28.
 • (1998). "Dede Korkut Kitâbı’nda meger ile Kurulmuş Birleşik Cümleler Üzerine", Uluslar Arası Dede Korkut Bilgi Şöleni, Selçuk Üniversitesi-Türk Dil Kurumu, 6-10 Ekim 1998, Konya
 • (1998). "Sarı Saltuk’un Türbe ve Makamları Üzerine", I. Türk Dünyası Eren ve Evliyaları Kongresi, 12-17 Ağustos 1998, Kültür Bakanlığı-ERVAK, Ankara
 • (1998). "Bilgi Çağı Türkçesinin Sorunları", Bilgi Çağında Türkçe ve Yazı Dili Sorunları Uluslar Arası Bilgi Şöleni, 26 Eylül 1998, Bilkent Üniversitesi, Ankara
 • (1998). "Saltuk-nâme’ye Göre XIII. Yüzyılda Kıbrıs ve Adalar", II. Uluslar Arası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, 24-26 Kasım 1998, Gazi Mağusa / K.K.T.C.
 • (1999). “Yeni Adana Gazetesinin Harf İnkılâbının İlk Günlerinde Yayımlanan Sayılarının İmlâ ve Dil Özellikleri", III. Uluslar Arası Çukurova Halk Kültürü Bilgi Şöleni, (s.18-36), Adana Valiliği Yayını.
 • (1999). “Türük Halıktar Aralık Baylanıs Tili Turasında", Karaganda Devlet Üniversitesi, 24 Mart 1999, Karaganda, Kazakistan
 • (1999). “Balkan Ülkeleri Türk Edebiyatının Söz Varlığı Üzerine", 3. Uluslar Arası Türk Edebiyatı Sempozyumu, KIBATEK, 29 Eylül-3 Ekim 1999, Köstence, Romanya, 1999
 • (2000). “Bilişim Çağı ve Türkçenin Sorunları", 2000 Yılında Türk Dilinin Sorunları Toplantısı, 30 Mart 2000, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İstanbul
 • (2000). “Bilişim Çağı ve Türkçe", 26 Eylül Dil Bayramı, Türk Dil Kurumu, 26 Eylül 2000, İzmir
 • (2000). “Kitâb-ı Dede Korkut’un Anadolu Türk Destanlarından Saltuk-nâme’ye Etkisi", Azerbaycan Cumhuriyeti Hükûmeti Milletlerarası Dede Korkut Şenlikleri, 7-9 Nisan 2000, Bakû, Azerbaycan
 • (2000). “Türk Lehçelerinden Edebî Ürünlerin Aktarılmasında Karşılaşılan Sorunlar Üzerine", 4. Uluslar Arası Türk Edebiyatı Sempozyumu, KIBATEK, 9-14 Nisan 2000, Struga, Makedonya
 • (2000). “Eski Anadolu Türkçesinde ‘çün, çünki, çünkim’ Cümle Başı Edatlarıyla Kurulmuş İsim Cümleleri Üzerine", 4. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, 25-29 Eylül 2000, Türk Dil Kurumu, Çeşme-İzmir
 • (2000). “Beliefs on afterlife in the Anatolian Turkish legend Saltuq-name", 43rd Meeting Permanent International Altaistic Conference (PIAC), 3-8th September 2000, Belgium.
 • (2001). “Bilgisayar Dilinde Türkçe", Hacettepe Üniversitesi, 24 Ekim 2001, Ankara.
 • (2001). “Makedonya’da Eğitim Dili Olarak Türkçe", I. Balkan Türkologları Sempozyumu, 27-30 Eylül 2001, Prizren, Kosova.
 • (2002). “Bölge Ağızlarının Söz Varlığı Üzerine”, VI. Hatay Tarih ve Kültür Sempozyumu, Mustafa Kemal Üniversitesi, 19-20 Nisan 2002, (Haz.) Tekin, M. VI. Hatay Tarih ve Kültür Sempozyumu Bildirileri (s.13-18), Antakya: Hatay Folklor Araştırma Derneği.
 • (2002). “Bilişim Dünyasında Türkçe”, Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını, Uluslar Arası Bilgi Şöleni, Kültür Bakanlığı, 7-8 Ocak 2002, Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını, Uluslar Arası Bilgi Şöleni Bildirileri (s.61-70), Ankara: Kültür Bakanlığı.
 • (2002). “Upon a kind of compound sentence in the early Anatolian Turkish”. Форма Значение и Функстии Йединиц Языка и Речи (c.71-75), Минск.
 • (2002). “Türk Dünyasında Ortak İletişim Dili Konusunda Son On Yılda Yaşanan Gelişmeler", SOTA: Stichting Onderzoekscentrum Türkistan en Azerbaycan, 29 Mayıs 2002, Haarlem, Hollanda.
 • (2002). “On some feminine relationship terms in Teleut dialect", 45th Meeting Permanent International Altaistic Conference (PIAC), 23-28th June 2002, Budapest, Hungary. (Ed.) Sárközi A., Rákos A., Altaica Budapestinensia MMII, Proceedings of the 45th Permanent International Altaistic Conferene (PIAC), (s.3-7), Budapest.
 • (2003). “Müzik Dilinde Türkçe”, Karaman Dil Bayramı Bilgi Şöleni, 12 Mayıs 2003, Karaman.
 • (2003). “Ulusal Eğitim ve Ulusal Dil İlişkisi”, Ulusal Eğitim Kurultayı, 20 Aralık 2003, Ankara.
 • (2003). “Bilim Terimleri ve Türk Dil Kurumu”, Bilim Terimleri Çalıştayı, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), 26-27 Aralık 2003, Bolu.
 • (2003). “Adana Ağzının Gündelik Hayatla İlgili Söz Varlığı”, 46th Meeting Permanent International Altaistic Conference (PIAC), 22-27 June 2003, Ankara. (Haz.) Aydın G. Ö. Uluslararası Sürekli Altayistik Konferansı Bildirileri (s.13-19). Ankara: Türk Dil Kurumu.
 • (2014). “Saltukname’ye Göre Sarı Saltuk”. Balkanlar’a Gidişinin 750. Yılında Uluslararası Sarı Saltuk Gazi Sempozyumu (s.351-364). Edirne.
 • (2015). “Türkçe Sözlük’te Yeni Ögeler Neologism Sorunu ve Yeni Sözcüklerin Otomatik Çıkarımı Projesi”. II. Uluslararası Sözlük Bilimi Sempozyumu, 3-4 Kasım 2015, İstanbul.
 • (2015). “II. Abdülhamid Döneminde Türk İşaret Dili”. Yıldız Saray Sohbetleri, 19 Kasım 2015, İstanbul.
 • (2015). “Dilimizin Edebiyatımızın Kültürümüzün Kaynağı Kitab-ı Dedem Korkut”. Epos ve Etnos: Kitabi-Dede Qorqudun Elm Alemine Belli Olmasının 200 İllik Yubileyine Hesr Edilmiş Beynelhalq Simpozium, 12 Ekim 2015, Bakü.
 • (2015). “Türkçede Söz Yapımı Yolları ve Sözlükselleşme”. XI. Millî Türkoloji Kongresi, 11-13 Kasım 2015, İstanbul.
 • (2015). “Adaptirovanie Slov Kak Odin iz Sposobov Obrazovaniya Ekvivalentov k Slovam İnostrannogo Proishojdeniya v Turetskom Yazıke”. Sohranenie i Razvitie Yazıkov i Kultur (14-16 Ekim), Kazan.
 • (2016). “Okul Öncesi ve Okul Çağı Sözlükleri ile İlgili Terimler ve Türler Üzerine”. III. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu (3-4 Kasım), Eskişehir.
 • (2016). “Tarih Boyunca Aksaray’a Verilen Adlar ve Bu Adların Kökeni Üzerine Görüşler Değerlendirmeler”. Aksaray Üniversitesi I. Uluslararası Aksaray Sempozyumu (Tarih, Kültür, Din, Medeniyet) (27-29 Ekim 2016). Aksaray. Bildiri metnini okumak için tıklayınız:
 • (2016). “İşare Dili Müasir Dilçiliyin Aktual Problemlerinden Biri Kimi”. Azerbaycan Respublikasının 25. İldönümüne Hesr Olunmuş Müasir Dilçiliyin Aktual Problemleri Beynelhalq Elmi Konferans (24-25 Kasım).
 • (2016).“Türk Lehçelerini Konuşanların Toplam Nüfusu Üzerine Görüşler”. Türk Dili Konuşan Ülkeler Kurultayı (13-16 Kasım).
 • (2017). “Abd-i Hakir Ceymz Vilyam Redhaus ve Sözlükçülüğü”. Ölümünün 125. Yıl Dönümü Dolayısıyla Türk Sözlükçülüğünde J. W. Redhouse Dönemi Toplantı ve Taş Baskı Sözlük Sergisi (12 Mayıs). Hacettepe Üniversitesi.
 • (2017). “Türkçede Söz Oluşum Yollarından Biri: Güncelleme”. Azerbaycan Millî İlimler Akademisi Ağamusa Ahundov ve Azerbaycan Filologiyası (24-25 Nisan).
 • (2017). “Yerlileştirme ve Güncelleme Yollarıyla Türkçede Söz Yapımı”. 9. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu (2-4 Kasım).
 • (2017). “Etimologiçeskiy Slovar’ Turetskogo Yazıka: O Naliçii Tatarskix Slov”. Kazanskiy Federal’nıy Universitet Soxranenie i Razvitie Rodnıx Yazıkox Mejdunarodnıy Forum (11-14 Ekim).
 • (2018). “Azerbaycan Cumhuriyeti Yıllarının Tanığı Bir Yazar: Şevket Süreyya Aydemir’in Kaleminden Azerbaycan Cumhuriyeti”. Bakı Dövlet Universiteti Azerbaycan Xalq Cümhuriyyetinin 100 İllik Yubileyine Hesr Olunmuş Beynelxalq Konfrans (21-23 Mayıs). Bakü, Azerbaycan.
 • (2018). “İşare Dili: Davamlı İnkişaf ve Humanitar Elmlerin Aktual Problemlerinden Biri Kimi”. Azerbaycan University International Conference on Sustainable Development and Actual Problems of Humanitarian Sciences (14-15 Mayıs).Bakü, Azerbaycan.
 • (2019) “Afad Qurbanov ve Müasir Azerbaycan Elifbası”. Beynelhalq Respublika Elmi Konfransı (24-24 Mayıs). Bakü, Azerbaycan.
 • (2019). “Mikayıl Müşfik’in Söz Dünyası: Türkiye-Azerbaycan Medeniyyetlerarası Elaqelerin Bir Nümunesi Kimi”. Azerbaycan Respublikası Tehsil Nazirliyi Sumqayıt Dövlet Üniversiteti Medeniyyetlerarası Dialoqda Bedii Edebiyyatın Rolu Beynelxalq Elmi Konfrans (4-5 Aralık). Sumqayıt, Azerbaycan.
 • (2020). “On the historical language contacts between the Russian and Turkish languages”. XXX. International Congress on Histography and Source of Asia and Africa (19-21 Haziran). Доклады Международного Конгресса по Источниковедению и Историографии Стран Азии и Африки. Сaнкт-ПeТepбург: НП-Принт.
 • (2022). "Words Used for Ink in Turkic Languages". 64th Annual Meeting of the Permanent International Altaistic Conference. Budapest, Hungary, August 21 – 26, 2022. Bildiri özeti için tıklayınız:.
 • (2022). "Türkiye'de Köken Bilimi Çalışmaları ve Eren Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü". Prof. Dr. Günay Karaağaç Anısına Etimoloji Çalıştayı. 8 Aralık 2022, Ardahan Üniversitesi.

Ana sayfaya dönmek için tıklayınız:

Okumaya Devam Et!